Pramukh Mobile - Nadiad Ratnaraj Kirana - Nadiad Firecrackers - Nadiad
Ruf and Tuf - Nadiad Yogi Farsan - Uttarsanda Gayatri Electronics - Kheda
Natpur Prakashan - Nadiad